دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 34، اسفند 1390، صفحه 1-208 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)

صفحه 79-100

10.30497/law.2012.1028

غفور خویینی؛ سهیل ذوالفقاری


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات

صفحه 101-132

10.30497/law.2012.1029

عبدالعلی توجهی؛ محمدهادی توکل پور


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 133-150

10.30497/law.2012.1030

مرتضی شهبازی نیا؛ کیانوش رزاقی