نویسنده = سیدمصطفی سعادت مصطفوی
جریان قاعده اصولی حکومت و بقای رابطه زوجیت و ترتّب آثار آن

دوره 23، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 27-52

10.30497/law.2022.13589.3158

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ عاطفه ذبیحی


مصادیق «طلاق به اختیار زوجه» در فقه اسلامی، حقوق مصر و ایران

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 53-80

10.30497/law.2020.2762

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ سیدسعید هاشمی؛ بهنام امیدی


تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 20، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 25-50

10.30497/law.2019.2535

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر


اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 19، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 49-68

10.30497/law.2018.2296

علیرضا نورآبادی؛ سیدمصطفی سعادت مصطفوی


بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

دوره 18، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 5-28

10.30497/law.2017.2090

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ علی اکبر جعفری


تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 69-89

10.30497/law.2016.1822

سیدمصطفی سعادت مصطفوی


تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 14، شماره 1، آذر 1392، صفحه 101-128

10.30497/law.2013.1490

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ محمدمهدی تاتاری


ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 11، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 145-191

10.30497/law.2012.1245

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ سید علی اصغر رحیمی


بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین

دوره 10، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 31-55

10.30497/law.2009.1249

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ طیب افشارنیا


تقاص، سببی در سقوط تعهدات

دوره 10، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 29-69

10.30497/law.2012.1256

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ مهدی آزادداور