دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 31، شهریور 1389، صفحه 1-282 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل

صفحه 55-87

10.30497/law.2012.1242

ربیعا اسکینی؛ علیرضا جعفریان


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی

صفحه 87-113

10.30497/law.2012.1243

محسن داوری


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 145-191

10.30497/law.2012.1245

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ سید علی اصغر رحیمی


جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

صفحه 243-271

10.30497/law.2012.1247

مریم نباتی؛ سیدعبدالمطلب احمدزاده