دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 35، شهریور 1391، صفحه 1-206 

‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی

چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ

صفحه 5-38

10.30497/law.2012.1012

علیرضا عالی پناه؛ عزیزالله فضلی


‌‌مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران

صفحه 73-94

10.30497/law.2012.1014

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف


‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی

مفهوم جهل

صفحه 95-124

10.30497/law.2012.1015

روح‌الله آخوندی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی

صفحه 125-156

10.30497/law.2012.1016

بهزاد پورسید؛ محمد امین کیخافرزانه


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران

صفحه 157-188

10.30497/law.2012.1017

محمد هادی ساعی؛ رضا باباخانی


‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مبانی فقهی حقوق محیط زیست

صفحه 189-206

10.30497/law.2012.1018

عزیز الله فهیمی؛ علی عرب زاده