کلیدواژه‌ها = غرر
بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

10.30497/law.2024.246194.3535

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ طاهر حبیب‌زاده؛ محمد تقی‌پور