کلیدواژه‌ها = اضطرار
مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار

دوره 22، شماره 2، دی 1400، صفحه 313-336

10.30497/law.2021.75931

احسان آهنگری؛ عابدین مؤمنی


احسان بر خود

دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 183-210

10.30497/law.2021.239221.2882

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ احمد احسانی فر؛ سید محمد حسن سیادت؛ رضا پورموسوی


اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 19، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 49-68

10.30497/law.2018.2296

علیرضا نورآبادی؛ سیدمصطفی سعادت مصطفوی