کلیدواژه‌ها = دولت
مراعات غبطه در مسئولیت‌های حاکمیتی

دوره 23، شماره 2، تیر 1401، صفحه 327-350

10.30497/law.2022.242659.3203

سید محمدحسین کاظمی بازاردهی؛ حیدر امیرپور؛ محمدحسن شیبانی‌فر؛ سید محمد صدری؛ رضا محبی مجد


الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 125-146

10.30497/law.2019.2542

محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه


تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

دوره 19، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 397-420

10.30497/law.2019.2377

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ داور درخشان


مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 153-188

10.30497/law.2012.1064

سید محمد مهدی غمامی؛ محسن اسماعیلی


از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 99-128

10.30497/law.2012.1272

محمد جواد جاوید؛ محمد جواهری طهرانی