نویسنده = توکل حبیب‌زاده
مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 155-193

10.30497/law.2012.1274

توکل حبیب‌زاده؛ حمیدرضا نیکوگفتارصفا