دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 و 3، تیر 1380 
دین و سیاست در مصر - 1

ملیکه زگال (صاحب اثر)؛ عباس کاظمی نجف‌آبادی (مترجم)