دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، دی 1380 
دین و سیاست در مصر - 2

ملیکه زگال (صاحب اثر)؛ عباس کاظمی نجف‌آبادی (مترجم)