کلیدواژه‌ها = اسلام
بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها

دوره 18، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 159-184

10.30497/law.2017.2096

محمدجواد پورحسینی؛ سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی


فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام

دوره 8، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 7-32

10.30497/law.2012.1283

محمدجواد جاوید