کلیدواژه‌ها = حاکمیت
مشروطه‌گرایی در جامعه بین‌المللی

دوره 21، شماره 2، آبان 1399، صفحه 319-344

10.30497/law.2020.13658.2632

فضل الله موسوی؛ حسین خلف رضایی