کلیدواژه‌ها = حقوق عمومی
حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

دوره 11، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 121-152

10.30497/law.2012.1063

محمد جواد جاوید؛ علی محمددوست


مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 153-188

10.30497/law.2012.1064

سید محمد مهدی غمامی؛ محسن اسماعیلی


از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 99-128

10.30497/law.2012.1272

محمد جواد جاوید؛ محمد جواهری طهرانی