حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جهاد ابتدایی به عنوان یکی از فروعات دین مبین اسلام دارای چنان اهمیتی است که در کتب فقهی، بطور مجزا یک باب به این موضوع اختصاص یافته است. جهاد ابتدایی حکمی است دو وجهی و از دو جهت سؤالاتی در ذهن ایجاد می‌کند. از یک سو این سؤال مطرح است که بر اساس اندیشه شیعه آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی از ناحیه حکومت اسلامی مجاز می‌باشد؟ که این سؤال در حیطه حقوق عمومی قابل بررسی است. از سوی دیگر با نگاهی حقوق بشری هدف و مقصود جهاد ابتدایی که از نگاه بسیاری از فقها دعوت به اسلام می‌باشد تأمل برانگیز است. چراکهبسیاری از متفکران روشنفکرمعتقدند با آزادی تفکر و عقیده بشر در تعارض است و نوعی تحمیل عقیده است. در این مقاله به عنوان فرضیه اصلی بایدگفت که «در دوران معاصرمبتنی بر اقتضائات حقوق بشری، جهاد ابتدایی جایز و قابل استنباط از ادله شرعی است». لذا ابتدا به بررسی هدف و فلسفه جهاد ابتدایی در اسلام پرداخته سپس مشروعیت جهاد ابتدایی در حکومت فقیه جامع الشرایط را مورد بررسی قرار می‌دهیم.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contemporary Human Rights and Offensive Jihad in Contemporary Islam

نویسندگان [English]

  • Mohammad javad javid 1
  • Ali mohammad dost 2
چکیده [English]

Offensive Jihad as one of the branches of the holy religion of Islam is so significant that one particular chapter is devoted to this issue in jurisprudential sources. Offensive Jihad is a two-fold regulation raising questions in two ways. On the one hand, the question is whether offensive Jihad by the Islamic government at the time of occultation is permitted according to the Shiite thought. This question can be dealt with in the field of public law.
On the other hand, from the perspective of human rights, the object of offensive Jihad –calling non Muslims to Islam, according to a large number of jurisprudents- is controversial, since it is in conflict with freedom of thought and belief of human being and is considered an imposition according to many intellectual thinkers. The main hypothesis of the article is that offensive Jihad in contemporary times is allowed based on human rights requirements and religious proofs.
Studying the goal and wisdom behind offensive Jihad in Islam, this article discusses the legitimacy of offensive Jihad under the rule of the fully qualified jurisprudent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • offensive Jihad
  • age of occultation
  • human rights
  • guardian jurisprudent
  • public law