نویسنده = علیرضا عالی‌پناه
تحلیل مفاد و آثار نظریه جعل و تقریر در تبیین ماهیت شرط

دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 245-274

10.30497/law.2021.238783.2836

علیرضا عالی‌پناه؛ سید حمید رضا ملیحی


نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران

دوره 16، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 91-113

10.30497/law.2016.1823

علیرضا عالی‌پناه؛ علیرضا نورآبادی؛ سبحان عباس‌پور


چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ

دوره 13، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 5-38

10.30497/law.2012.1012

علیرضا عالی پناه؛ عزیزالله فضلی


تبارشناسی عدالت حقوقی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 5-44

10.30497/law.2012.1276

علیرضا عالی‌پناه