نویسنده = عباس میرشکاری
تبیین نسبت «قاعده طلایی» با مسئولیت مدنی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 33-62

10.30497/law.2024.245349.3441

عباس میرشکاری؛ فاطمه رمضانی


هبه مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 177-200

10.30497/law.2020.2767

عباس میرشکاری؛ محمد حسامی