دوره و شماره: دوره 7، شماره 5 - شماره پیاپی 24، مهر 1385