دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 23، تیر 1385