کلیدواژه‌ها = جرم‌انگاری
تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم

دوره 17، شماره 2، آذر 1395، صفحه 27-48

10.30497/law.2016.1956

محمدابراهیم شمس ناتری؛ جلیل محبی؛ زینب ریاضت