کلیدواژه‌ها = شرط
تحلیل مفاد و آثار نظریه جعل و تقریر در تبیین ماهیت شرط

دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 245-274

10.30497/law.2021.238783.2836

علیرضا عالی‌پناه؛ سید حمید رضا ملیحی


توزیع ثمن بر شروط در فقه امامیه

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 81-104

10.30497/law.2020.2763

سیدابوالقاسم نقیبی؛ محمدرضا بقایی


شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟

دوره 11، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 189-206

10.30497/law.2012.1065

نجادعلی الماسی؛ سید احمد طباطبایی