کلیدواژه‌ها = اعتباریات
ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 27-49

10.30497/law.2016.1836

محسن اسماعیلی؛ علی مهاجرانی


چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ

دوره 13، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 5-38

10.30497/law.2012.1012

علیرضا عالی پناه؛ عزیزالله فضلی