نویسنده = ربیعا اسکینی
ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

دوره 13، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 127-156

10.30497/law.2013.1463

ربیعا اسکینی؛ رضا آقاموسی طهرانی


بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب

دوره 10، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 105-129

10.30497/law.2012.1258

ربیعا اسکینی؛ علیرضا جعفریان