نویسنده = محمد جواد جاوید
حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

دوره 11، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 121-152

10.30497/law.2012.1063

محمد جواد جاوید؛ علی محمددوست


از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 99-128

10.30497/law.2012.1272

محمد جواد جاوید؛ محمد جواهری طهرانی