دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 و 4، مهر 1381 
اجتهاد در میان اهل سنت - 1

وائل حلاق (صاحب اثر)؛ عباس کاظمی نجف‌آبادی (مترجم)


التزام در قانون مدنی مصر

عبدالرزاق احمد السنهوری (صاحب اثر)؛ مهدی رشوند (مترجم)


نهادگرایی جدید و قدیم؛ آیا می‌توان پلی ساخت؟

مالکوم رادرفورد (صاحب اثر)؛ حسین میرشجاعیان‌حسینی (مترجم)