نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئولیت ضمیمه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

موضوع تعدّد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحدی را در ایجاد خسارت تشکیل می‌دهند و یا آنکه اسباب متعدّد به‌صورت مستقل بوده و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند و هر سبب مستقلاً سبب ضمان محسوب گردد. لذا با این وصف که سببیت منحصر به سببیت عرفی نبوده و ممکن است مسئولیتی ناشی از سببیت قراردادی و یا قانونی به وجود آید، در فرض تعدّد استقلالی اسباب، شاهد نهاد حقوقی مسئولیت ضمیمه‌ای می‌باشیم که در آن مسئولین متعدّد بدون وجود رابطه نیابتی با یکدیگر، در قبال زیان‌دیده متعهد به تمام خسارت می‌شوند. در این مقاله سعی شده است تا با تدقیق در معنا و مفهوم سبب و سببیت و ارائه تقسیمی از سببیت، تعدّد اسباب را نیز با رویکردی جدید به دو قسم تعدّد اجتماعی اسباب و تعدّد استقلالی اسباب تقسیم نموده و نقش قسم اخیر تعدّد اسباب را در ایجاد مسئولیتی که از آن با عنوان مسئولیت ضمیمه‌ای یاد نموده‌ایم، با بیان مصادیق مختلف تبیین نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of multiplicity of instruments in fulfilling the attachment liability

نویسندگان [English]

  • Sam Mohammadi 1
  • Mohsen Jafari behzadkalaei 2
1 Associate Professor of Private Law Department of law College, Mazandaran University, Iran
2 PhD. Student of Private Law Department, Law College, Mazandaran University, Babolsar, Iran, Faculty member of law Department ,Payame noor university,Iran
چکیده [English]

The issue of the multiplicity of instruments is devoted to examining the effect of various instruments on unit loss. This may be in the form of a community of instruments that form longitudinally or transversely as a single source of damage, or that several instruments are independent and unrelated to each other, and  each cause be it the source of the guarantee independently. Thus, although causation is not exclusive to customary causation and may arise from contractual or legal liability, assuming the independence of the independence multiplicity of instruments, we see a legal entity of attachment liability in which many authorities are unrelated to Each other is liable for all damages for the loss. this article attempts with scrutiny in meaning and understanding of cause and causation and offerring a division of causation, also divides the multiplicity of instruments with a new approach in terms to the social multiplicity of instruments and the independence multiplicity of instruments. And to explain the recent role of the multiplicity of instruments in creating the responsibility we have referred to as attachment liability, with different instances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cause
  • Causality
  • Multiplicity instruments
  • Attachment liab