بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده

نوع مقاله : ‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 استاد دانشگاه لندن

2 گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 در دنیای امروزی، سرمایه‌گذاری خارجی بدون تردید یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌گردد که حقوق حاکم بر آن فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. شکل امروزی نظام قانونی حاکم بر فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی محصول طیف وسیعی از تحولات تأثیرگذرا است که بررسی عمیق و تحلیل ماهوی آن تحولات متضمن این فایده عملی است که افق دید وسیعی را برای تهیه نقشه راه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی از منظر ملی و فراملی در آینده فراهم خواهد آورد. در این میان آنچه ذهن را به تکاپو وادار می‌کند طرح این مسئله است که در بعد ملی و فراملی تحول حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ادوار گذشته تحت تأثیر چه عواملی محیطی بوده است؟ آیا توسعه قواعد در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی همسو با نیازهای موجود بوده است؟ در عصر کنونی رویکرد مورد هدف برای ضابطه‌مندسازی سرمایه‌گذاری خارجی در بعد بین‌المللی چیست؟ آیا این رویکرد می‌تواند تبعات ناخواسته سرمایه‌گذاری خارجی را کنترل یا مرتفع سازد؟ در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به سئوالات فوق‌الذکر، چگونگی فرآیند تحولات حقوقی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مورد تحلیل ماهوی قرار گرفته و روند آتی این تحولات تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploration and Analysis of Evolutions of Foreign Investment Law: Past, Present and Future

نویسندگان [English]

  • Janet Dine 1
  • Mohammad Arian 2
1 Professor of London University
2 International Commercial Law Dept., Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In today’s world, there is no room for doubt that foreign investment is
considered as one of the most noteworthy pillars of economic and
social development which its governing law has undergone massive
changes during past periods. The current legal framework governing
the process of foreign investment has been under far-reaching
evolution. Deep exploration and substantial analysis of the said
evolution will bring the fruit of enhanced vision, paving the way for
providing a roadmap for future regulation of foreign investment both
at national and international levels. In this context, some questions
will be posed as follows; under what factors or surrounding
conditions, the legal system governing the process of foreign
investment has been evolved in each period? Whether development of
rules in the field of foreign investment in different eras has matched
the existing requirements? In current period, what is the targeted
approach for the regulation of foreign investment at international
level? Whether this approach can harness or remove the undesirable
impacts of foreign investment? In this paper, it has been attempted to
evaluate and analyze the status of regulatory evolutions of foreign
investment and to explain its future trends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Investment Law
  • Colonialism
  • International Customary Law
  • Decolonization
  • Bilateral Treaties
  • Globalization
  • Sustainable development
آرین، محمد (1390)، «ضرورت وضع قواعد جامع و جهان‌شمول در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی: واقعیت یا خیال؟»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 56.
اقبال، اسماعیل (1385)، نقش انگلیس در کوتادی 28 مرداد 1332، تهران: انتشارات اطلاعات.
جلالی، محمود (1383)، «حل و فصل دعاوی سرمایه‌گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران»، مجله آموزه‌های فقهی (الهیات و حقوق)، شماره 13.
حدادی، مهدی (1379)، «تحولات حقوق حاکم بر رفتار با سرمایه‌گذاری خارجی»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال دوم، شماره 6.
راسخی لنگرودی، احمد (1385)، موج نفت: تاریخ نفت ایران از امتیاز تا قرارداد، تهران، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات.
شمسائی، محمد (1385)، «حقوق بین‌الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 19.
شهبازی، آرامش (1389)، «توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هفتم، شماره 42.
گوهرپی، محمود (1375)، «سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در حال توسعه»، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 103 و 104.
محمدی دینانی، پروین (1387)، «داوری اختلافات در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی»، رساله دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی.
ویژه، محمدرضا (1380)، «تحول مفهوم حمایت دپیلماتیک»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشگاه تهران.
 
Amerasinghe, Chittharanjan Felix, (2004) Local Remedies in International Law, Cambridge: Cambridge University Press.
Arian, Mohammad (2009), Necessity of a Comprehensive Worldwide Agreement on the Legal Standards of Foreign Investment: A Dissertation Submitted to Obtain Master Degree, London: University and Shahid Beheshti University.
Bagwell, Kyle & Robert W. Staiger (2002), The Economics of the World Trading System, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press.
Brownlie, Ian (2008), Principles of Public International Law, Oxford: Oxford University Press.
Frieden, Jeffry A., (1994) "International Investment and Colonial Control: A New Interpretation", International Organization, Vol. 48, No.4.
Gazzini Tarcisio, (2007) "The Role of Customary international Law in the Protection of Foreign Investment", Journal of World Investment & Trade, Vol. 8, No. 5.
Graham-Yooll, Andrew (2002), Imperial Skirmishes: War and Gunboat Diplomacy in Latin America, Signal Books Ltd.
Herring George C., (2008) From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776, Oxford: Oxford University Press,
Hershey, Amos S., (1907) "The Calvo and Drago Doctrines", American Journal of International Law, Vol. I, No. 1.
Hopkins, Antony G., (1980) "Property Rights and Empire Building: Britain's Annexation of Lagos 1861", Journal of Economic History, Vol. 40, No. 4.
Jones, Geoffrey (2005), Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to the Twenty-rst Century, Oxford: Oxford University Press.
Kelly, J. Patrick, (1999-2000), "The Twilight of Customary International Law", Virginia Journal of International Law, Vol. 40, No. 2.
Kishoiyian, Bernard, (1993-1994) "The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary International Law", Northwestern Journal of International Law and Business, Vol. 14, No. 2.
Koessler, Maximilian, (1946), "Government Espousal of Private Claims before International Tribunal", The University of Chicago Law Review, Vol. 13, No. 2.
Lo Vai Io & Xiaowen Tian (2009), Law for Foreign Business and Investment in China, Routledge Publishing.
McHarg, Aileen, Barry Barton, Adrian Bradbrook and Lee Godden (eds.), (2010) Property and the Law in Energy and Natural Resources, Oxford: Oxford University Press.
Miller, Arthur S., (1959) "Protection of Private Foreign Investment by Multilateral Convention", The American Journal of International Law, Vol. 53, No. 2.
Morehouse, Ward, (1998) "The Multilateral Agreement on Investment: An International Human Rights Crises", Guild Paractitioner Journal, Vol. 55.
Muchlinski, Peter T., (2000) "The Rise and Fall of the Multilateral Agreement on Investment: Where now?", The International Lawyer, Vol. 34, No. 3.
Muchlinski, Peter T., (2007) MultinationalEnterprises and the Law, Oxford, Oxford University Press.
Newcombe, Andrew Paul & L. Paradell, (2009) Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment, The Hague, Kluwer Law International.
Nieuwenhuys, E. C. and M. M. T. A. Brus, (eds.), (2001) Multilateral Regulation of Investment, The Hague, Kluwer Law International.
Porterfield, Matthew C., (2006) "An International Common Law of Foreign Investors?", University of Pennsylvania Journal Of International Economic Law, Vol. 27, No.1.
Renehan, Edward (2007), The Monroe Doctrine: The Cornerstone of American Foreign Policy, Chelsea House Publishing.
Roha, G. (1961) "Is the Law of Responsibility of States for Injuries to Aliens a Part of Universal International Law?", American Journal of International Law, Vol. 55, No. 4.
Sabahi Borzu, (2011) Compensation and Restitution in Investor-State Arbitration: Principles and Practice, Oxford: Oxford University Press.
Salacuse, J. W., (1990) "BIT by BIT: The Growth of Bilateral Investment Treaties and Their Impact on Foreign Investment in Developing Countries", International Lawyer, Vol. 24, No. 3.
Salacuse, Jeswald W. & Nicholas P. Sullivan, (2005) "Do BITs Really Work? An Evaluation of Bilateral Investment Treaties and Their Grand Bargain", Harvard International Law Journal, Vol. 46.
Schill Stephan W., (2009) The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge: Cambridge University Press.
Schreuer Christoph H., (2009) The ICSID Convention: A commentary, Cambridge: Cambridge University Press.
Schwebel, Stephen M., (2004) "The Influence of Bilateral Investment Treaties on Customary International Law", American Society of International Law Proceedings, Vol. 98.
Shaw, Malcolm N (2008), International Law, Cambridge niversity Press, 6th ed.
Shea, Donald R, (1955) The Calvo Clause: A Problem of Inter-American and International Law and Diplomacy, Minnesota: University of Minnesota Press.
Shihata, Ibrahim F. I. (2009), "Toward a Greater Depoliticization of Investment Disputes: The Roles of ICSID and MIGA", in Kevin W. Lu, Gero Verheyen and Srilal M. Perera (eds.,), Investing with Confidence: Understanding Political Risk Management in the 21st Century, World Bank Publications.
Snyder, Earl, (1963) "Foreign Investment Protection: A Reasoned Approach", Michigan Law Review, Vol. 61, No. 6.
Sornarajah, M., (2010) The International Law on Foreign Investment, Cambridge: Cambridge University Press.
Sturchler, Nikolas (2007), The Threat of Force in International Law, Cambridge: Cambridge University Press.
Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith (2011), Economic Development, Pearson Publication.
Tomz, Michael, (2007) Reputation and International Cooperation: Sovereign Debt across Three Centuries, Princeton University Press.
Vandevelde Kenneth J. (2009), "A Brief History of International Investment Agreements", in Karl P. Sauvant and Lisa E. Sachs (eds.,), (2009) The Effect of Treaties on Foreign Direct Investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation Treaties, and Investment Flows, Oxford: Oxford University Press
Waibel, Michael, (2011) Sovereign Defaults before International Courts and Tribunals, Cambridge: Cambridge University Press.
Wallace, Cynthia Day, (2003) "The Legal Framework for Regulating the Global Enterprise Going into the New WTO Trade Round-A Backward and Forward Glance", Transnational Lawyer, Vol. 16.