تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله پس از بررسی تاریخی نهاد وقف، به مفهوم شناسی این نهاد فقهی حقوقی پرداخته و پس از گزارشی مروری از ارکان و آثار وقف به بیع مال موقوفه می‌پردازیم، در این موضوع اصل عدم امکان فروش مال موقوفهرا تقویت می‌نمائیم و سپس استثنائات این اصل یعنی خراب شدن عین موقوفه، بیم خرابی مال موقوفه، خرابی بعض از مال موقوفه، جواز فروش مال موقوفه ناشی از روابط موقوف علیهم(بیم نزاع و سفک دماء) تبدیل موقوفه به احسن، اضطرار، شرط فروش در عقد وقف را به بحث می‌گذاریم و سرانجام مختصری از احکام مذکور را در سایر مذاهب اسلامی معرفی خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential and Legal Analysis of the Sale of Endowed Property

نویسندگان [English]

  • Roshanali Shekari 1
  • esmaeil karimian 2
چکیده [English]

Studying the historical grounds of the institution of endowment, the present article investigates into this jurisprudential and legal concept. Taking a cursory look at the foundations and effects of endowment, it deals with the issue of sale of the endowed property.
 In this regard, supporting  the principle of impossibility of sale of the endowed property, it takes the exceptional cases into consideration, i.e. destruction of the endowed property, fear of the destruction of the endowed property, destruction of a part of the endowed property, permissibility of sale of the endowed property originating from the relations of the beneficiaries of endowment,(fear of disputes and bloodshed), ameliorative substitution, necessity, and the condition of sale in endowment contracts. Finally a brief report of these regulations in other Islamic schools of law is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sale of the endowed property
  • destruction of the endowed property
  • relations of the beneficiaries of endowment