عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می‌رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی‌کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می‌دانند.
در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آن‌جا که مفهوم بطلان در حقوق مصر(به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت‌های آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Void(Invalid) Contract in the Shiite and Sunni Jurisprudence, Iranian and Egyptian Law

نویسندگان [English]

  • mohammad hassan ha\'eri 1
  • ehsan ali akbari 2
چکیده [English]

Invalidity is the state of a juridical act not valid in terms of law, and lacking the expected effects in terms of its validity. In fact, an invalid juridical act is one lacking an essential foundation and not restoring validity through subsequent authorization. Shiite jurisprudents consider the word \"invalidity” in its general sense including the state of being inoperative.
 The present article seeks to clarify the meaning of annulment of contract, and its differences with institutions such as invalidity, being inoperative, withdrawal of contract, and suspension in the Shiite jurisprudence, the four Sunni schools of law and the law of Iran. Since the concept of annulment in the law of Egypt(as a Muslim country with its legal system based on Sunni jurisprudence) is different from that in the law of Iran, it will also deal with and analyze those differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • void(being void)
  • invalid(invalidity)
  • Contract
  • juridical act