نویسنده = عباس کاظمی نجف‌آبادی (مترجم)
اجتهاد در میان اهل سنت - 2

دوره 4، شماره 1، فروردین 1382

وائل حلاق (صاحب اثر)؛ عباس کاظمی نجف‌آبادی (مترجم)


اجتهاد در میان اهل سنت - 1

دوره 3، شماره 3 و 4، مهر 1381

وائل حلاق (صاحب اثر)؛ عباس کاظمی نجف‌آبادی (مترجم)


دین و سیاست در مصر - 2

دوره 2، شماره 4، دی 1380

ملیکه زگال (صاحب اثر)؛ عباس کاظمی نجف‌آبادی (مترجم)


دین و سیاست در مصر - 1

دوره 2، شماره 2 و 3، تیر 1380

ملیکه زگال (صاحب اثر)؛ عباس کاظمی نجف‌آبادی (مترجم)