موضوعات = فقه حکومتی
نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 675-712

10.30497/law.2024.245645.3478

عباس کعبی‌نسب؛ علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی


مراعات غبطه در مسئولیت‌های حاکمیتی

دوره 23، شماره 2، تیر 1401، صفحه 327-350

10.30497/law.2022.242659.3203

سید محمدحسین کاظمی بازاردهی؛ حیدر امیرپور؛ محمدحسن شیبانی‌فر؛ سید محمد صدری؛ رضا محبی مجد


واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه

دوره 19، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 467-494

10.30497/law.2019.2380

مهری زمان زاده بهبهانی؛ محسن رهامی؛ مرتضی ناجی زواره


آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

دوره 17، شماره 2، آذر 1395، صفحه 75-97

10.30497/law.2016.1958

محسن اسماعیلی؛ سید محمد حسین میرلوحی


مبانی اخذ مالیات‌های گمرک

دوره 14، شماره 1، آذر 1392، صفحه 27-52

10.30497/law.2013.1487

حسین‌علی سعدی؛ صادق الهام


مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 87-113

10.30497/law.2012.1243

محسن داوری


تحدید مرزهای مشارکت، نظر اکثریت در قرآن و سنت

دوره 11، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 113-145

10.30497/law.2012.1244

ولی رستمی؛ احمد نجفی


تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 93-127

10.30497/law.2012.1264

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف